Последни
Home / Литература / ”Синя птица” на Буковски
”Синя птица” на Буковски

”Синя птица” на Буковски

Поемата на Чарлз Буковски “The Bluebird” e публикувана официално през 1992 година. Една от най-интимните му изповеди, част от „The Last Night of the Earth Poems“.

Визуалният артист Моника Умба я излива и в анимация.

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз съм твърде силен за нея.
Хей, казвам й, стой си там вътре,
няма да позволя никой друг
да те види.

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз я поливам с уиски и вдишвам
цигарен дим,
и курви,
и бармани,
и продавачи
така и никога не узнават,
че тя е там вътре.

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз съм твърде силен за нея.
Хей, казвам й,
стой долу, нима искаш да ме объркаш?
Искаш да провалиш всичко?
Да изгърмиш продажбите на
книгите ми в Европа?

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз съм твърде умен, пускам я само
понякога нощем,
когато всички останали спят.
Хей, казвам й, знам че си там,
затова недей да си
тъжна.
После я вкарвам обратно,
но тя пее по малко
там вътре,
не съм я оставил съвсем
да умре
и заспиваме заедно
просто така
с нашия
таен пакт
и това е достатъчно хубаво
за да накара един мъж
да заплаче, но аз
не плача, а
вие?

Bluebird

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you.
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pour whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the ****s and the bartenders
and the grocery clerks
never know that
he’s
in there.

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say,
stay down, do you want to mess
me up?
you want to screw up the
works?
you want to blow my book sales in
Europe?
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep.
I say, I know that you’re there,
so don’t be
sad.
then I put him back,
but he’s singing a little
in there, I haven’t quite let him
die
and we sleep together like
that
with our
secret pact
and it’s nice enough to
make a man
weep, but I don’t
weep, do
you?